Algemene Voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, alle informatie op de website, evenals de ingediende informatie en geplaatste boekingen.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mogelijke manieren van boekingen; telefonisch, online en per WhatsApp. 

1) Definities

 1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden naar de laatst vastgestelde tekst.
 2. Ondernemer: Taxi Service Deen., handelend onder de naam ‘taxiservicedeen.nl’ (of ‘Taxi Service Deen’), aan de Heemraadlaan 55, 2352 RG te Leiderdorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86519379.
 3. Klant: Bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een of meerdere Boekingen plaatst via taxiservicedeen.nl en aldus een Vervoersovereenkomst sluit met Vervoerder.
 4. Partijen: Ondernemer en Klant tezamen.
 5. Boeking: Het plaatsen van een of meerdere ritopdrachten via taxiservicedeen.nl waarbij Ondernemer deze aan Vervoerder doorstuurt, en een faciliterende rol speelt bij de betaling van de geplaatste Boeking(en).
 6. Rit: Door Klant bij Ondernemer geboekt vervoer per taxi.
 7. Aanbod: De offerte opgemaakt door Ondernemer naar aanleiding van de geplaatste ritopdracht door Klant via taxiservicedeen.nl.
 8. Vervoerder: Een chauffeur dat een Rit uitvoert voor Ondernemer en daarvoor een Vervoersovereenkomst met Ondernemer is overeengekomen.
 9. Chauffeur: De persoon die door Vervoerder wordt ingezet om de Rit uit te voeren.
 10. Klanttarief: Het tarief voor een Rit dat Klant afrekent bij Ondernemer.

 

2) Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het boeken en afnemen van Ritten door Klant via taxiservicedeen.nl.
 2. Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zodra de Klant een Boeking plaatst via taxiservicedeen.nl en derhalve een Vervoersovereenkomst aangaat met Vervoerder.
 3. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden onverkort; van deze bepalingen kan alleen schriftelijk worden afgeweken na expliciete schriftelijke goedkeuring van Ondernemer.
 4. De Algemene Voorwaarden worden digitaal aan Klant ter beschikking gesteld, voordat hij een definitieve Boeking doet.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Klant en Ondernemer zullen in dat geval in overleg treden om vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
 7. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden in de geest van deze voorwaarden.
 8. Mocht er tussen Klant en Ondernemer een situatie ontstaan die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze voorwaarden.
 9. Ondernemer kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde versie zal op taxiservicedeen.nl worden gepubliceerd en is van toepassing op de door Klant geplaatste Boeking. Het wordt Klant geadviseerd om de Algemene Voorwaarden (nogmaals) door te lezen alvorens een (nieuwe) Boeking te plaatsen.

3) Eisen aan de klant

 1. De minimale leeftijd om een Rit te boeken via taxiservicedeen.nl is 18 jaar of ouder. Klant verklaart bij het boeken van de Rit meerderjarig te zijn. Ondernemer heeft het recht de leeftijd van Klant te verifiëren. Mocht dit niet overeenstemmen met de werkelijke leeftijd, dan heeft Ondernemer het recht om de Overeenkomst per onmiddellijke ingang te beëindigen en de Rit niet uit te voeren. Klant heeft in dit geval geen recht op restitutie.
 2. Klant vult bij het plaatsen van een ritopdracht via taxiservicedeen.nl een geldig e-mailadres en telefoonnummer in waarop hij of zij te bereiken is. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen van een Boeking.
 3. Ondernemer is gerechtigd om Klant te blokkeren van taxiservicedeen.nl en het boeken van Ritten onmogelijk te maken. Indien Ondernemer hiertoe besluit, zal Ondernemer Klant hierover terstond informeren per e-mail.

4) Verplichtingen Ondernemer

 1. Ondernemer zal zich tot het uiterste inspannen voor het goed functioneren van taxiservicedeen.nl, maar kan geen garantie geven dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken zal functioneren. Ondernemer zal zich te allen tijde maximaal inspannen om eventuele (internet)storingen of andere problemen met de functionaliteit en bereikbaarheid zo spoedig mogelijk op te lossen.
 2. Klant kan bij Ondernemer vragen stellen en, binnen 7 dagen na uitvoering van de Rit, klachten indienen over de afhandeling van de Boeking en/of de service van Vervoerder. Na deze termijn heeft Taxi Service Deen het recht de klacht niet meer in behandeling te nemen.
 3. Ondernemer is verantwoordelijk voor het verwerken van de betaling van Klant met betrekking tot de door Klant geplaatste Boeking. Ondernemer draagt het debiteurenrisico bij non-betaling door Klant en is gerechtigd tot het initiëren van incasso-maatregelen.

 

5) Het boeken van een rit

 1. Klant kan tot 24 uur voor het gewenste ophaaltijdstip een Rit boeken bij Ondernemer via het online boekingssysteem op taxiservicedeen.nl. Een spoedboeking moet via het telefoonnummer 0850470644 gemaakt worden.
 2. Bij Ritten vanaf de luchthaven dient Klant de vluchtgegevens door te geven bij het plaatsen van de Ritopdracht zodat Vervoerder hier rekening mee kan houden. Mochten deze vluchtgegevens pas later bekend worden, dient Klant deze later toe te voegen via email taxiservicedeen@gmail.com . Mocht Klant de vluchtgegevens niet doorgegeven hebben, dan is het door Klant opgegeven ophaaltijdstip leidend voor de Vervoerder.
 3. Na de Boeking ontvangt Klant direct een bevestiging van de geboekte Rit op het opgegeven e-mailadres. 
 4. Indien de door Klant doorgegeven gegevens niet blijken te kloppen, kan Klant deze aanpassen via de bevestiging mail. Mocht dit niet lukken, dient Klant contact op te nemen met Taxi Service Deen.
 5. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen en controleren van zijn Boeking. Ondernemer is niet aansprakelijk voor onjuist door Klant doorgegeven (vlucht)gegevens.
 6. Het is mogelijk om extra bagage, speciale bagage en/of huisdieren mee te nemen tijdens de Rit. Klant dient dit tijdens het boeken van de Rit aan te geven. Mocht het meenemen toch niet mogelijk zijn, dan zal Vervoerder contact opnemen met Klant en zal er gezocht worden naar een oplossing.
 7. Als Klant dusdanig veel bagage meeneemt, dat het inzetten van een taxibusje of meerdere taxi’s nodig is, dient Klant ervoor te zorgen dat hij de juiste vervoerscategorie of meerdere taxi’s boekt. Mocht dit niet gebeurd zijn, is Taxi Service Deen gerechtigd om hier extra kosten voor te vragen.
 8. Het is mogelijk om kleine kinderen mee te nemen tijdens de Rit. Klant kan bij opmerkingen aangeven of u een kinderzitje wenst in de taxi. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden en is een service die wij bieden. Echter word dit niet aangegeven bij boeking dan is klant hierbij zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een kinderzitje.

 

6) Het annuleren of wijzigen van een rit

 1. Klant heeft tot 3 uur vóór het afgesproken ophaaltijdstip het recht om de Rit te wijzigen of te annuleren. Eventueel betaalde bedragen worden volledig (minus de eventuele transactiekosten) gerestitueerd. Een annulering moet telefonisch worden doorgegeven aan de Vervoerder, alsmede via de online annuleringsomgeving van Taxi Service Deen. Een link hiernaartoe staat in de bevestigingsmail.
 2. Als de ophaallocatie van de Rit gewijzigd wordt, dan worden er extra kosten in rekening gebracht als de ophaallocatie zich verder bevindt dan het eerder opgegeven adres. Deze dienen contant bij Vervoerder te worden afgerekend. Hetzelfde geldt voor tussenstops die niet bij de Boeking zijn aangegeven.
 3. Als de Rit korter dan 3 uur van tevoren geannuleerd wordt, heeft Klant geen recht op restitutie bij online betaling. Indien de klant gekozen heeft voor betaling in de taxi, dan niet het gehele bedrag vooralsnog betaald te worden.
 4. Het kan voorkomen dat de chauffeur later aankomt dan de afgesproken tijd door onvoorziene omstandigheden (wegophouding/file). Dan laat de chauffeur de klant tijdig weten. De chauffeur zal u oplossingen bieden. Gaat u niet akkoord, dan gelden de annuleringsvoorwaarden en heeft klant geen recht op restitutie. 
 5. Ondernemer is tot 3 uur van tevoren gerechtigd een geboekte Rit te annuleren, om welke reden dan ook. Klant zal hierbij het al betaalde bedrag krijgen teruggestort, maar is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer.

7) De uitvoering van een rit

 1. Chauffeur zal Klant ophalen op het afgesproken tijdstip, bij de voordeur van het door Klant opgegeven adres. Als deze plek niet bereikbaar is per voertuig, zal Chauffeur zijn voertuig zo dichtbij mogelijk parkeren en Klant hierover informeren.
 2. Bij Ritten vanaf de luchthaven, geldt dat Klant na landing van de vlucht Vervoerder dient te bellen om af te stemmen waar men elkander treft.
 3. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen en controleren van zijn Boeking. Mochten er bij de uitvoering van de Rit meer passagiers en/of bagage zijn dan bij de Boeking is ingevuld door Klant, dan is Chauffeur niet verplicht de extra passagiers en/of bagage mee te nemen.
 4. De Rit wordt uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van brancheorganisatie KNV Taxi . Als deze Voorwaarden op enig punt afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen laatstgenoemde prevaleren.
 5. Als tien minuten na de afgesproken tijd geen taxi is gearriveerd bij Klant, dient Klant altijd eerst contact op te nemen met Vervoerder via het opgegeven telefoonnummer. Mocht telefonisch contact niet lukken of Vervoerder geeft aan dat de taxi er niet tijdig zal zijn, dient Klant contact op te nemen met taxiservicedeen.nl. Vervolgens zal samen naar een oplossing worden gezocht.

8) No show Klant en wachttijd Chauffeur

 1. Klant heeft geen recht op restitutie als er sprake is van een ’no show’. Klant betaald het volledige bedrag als er sprake is van een 'no show'.Van een no show is sprake als Klant niet binnen tien minuten na het afgesproken ophaaltijdstip op de afgesproken locatie aanwezig is. Vervoerder is in de tussentijd verplicht om aantoonbaar pogingen te ondernemen om contact op te nemen met Klant.
 2. Bij vervoer vanaf de luchthaven geldt een andere wachttijd voor Chauffeur, namelijk 60 minuten na landing van de vlucht van de Klant. De vluchtgegevens die bij Boeking door Klant zijn doorgegeven dienen daarbij als uitgangspunt. Vervoerder zal de vlucht in de gaten houden. Klant is daarnaast verplicht Vervoerder op de hoogte te houden van vertragingen op de luchthaven, middels het telefoonnummer dat in de bevestigingsmail staat. Mocht Klant geen of geen correct vluchtnummer hebben opgegeven. Hierbij wordt het ingevulde ophaaltijdstip aangehouden.
 3. Bij een langere wachttijd dan 60 minuten na landing van het vliegtuig is Chauffeur gerechtigd om niet meer te hoeven wachten en wordt het gezien als een no show. In overleg met Klant kan afgesproken worden om wel te wachten. De Chauffeur is gerechtigd om hier wachtgeld voor te vragen, dit kan contant worden afgerekend in de taxi. €10 per kwartier.
 4. Mocht de daadwerkelijke landingstijd dusdanig verschillen (minimaal 3 uur) van de originele landingstijd dat het voor Vervoerder lastig wordt de Rit uit te voeren, kan in samenspraak met taxiservicedeen.nl naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, is Vervoerder gerechtigd de Rit niet uit te hoeven voeren en zal de Rit worden geannuleerd. Klant zal hierbij het volledig betaalde bedrag terugkrijgen (minus eventuele transactiekosten), maar is wel zelf verantwoordelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer.

9) Betaling

 1. Een door klant bij ondernemer geboekte rit kan op verschillende manieren betaald worden. Contant/pin/online. Bij zakelijk vervoer is rijden op rekening ook mogelijk. 
 2. Een door Klant bij Ondernemer geboekte Rit dient vooraf betaald te worden aan Ondernemer indien u kiest voor een online betaling. De Boeking is niet definitief totdat deze betaald is.
 3. Betaling kan geschieden via diverse betaalmethoden. Ondernemer kan voor bepaalde betaalmethoden een toeslag rekenen. Indien een toeslag van toepassing is, wordt dit vermeld in het boekingsproces bij betaalmethoden.
 4. Tol– en veergelden, alsmede kosten voor extra gereden kilometers door het wijzigen van de route door Klant nadat deze is ingestapt bij Chauffeur, dienen direct aan Chauffeur te worden voldaan.
 5. Eventuele fooi is niet bij de prijs inbegrepen. De klant is zelf vrij in het al dan niet geven van fooi aan de Chauffeur en de hoogte hiervan.

10) Aansprakelijkheid

  1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade, met inbegrip van verloren winsten, verloren gegevens, persoonlijk letsel, of eigendomsschade met betrekking tot, in verband met, of die anderszins voortkomt uit het gebruik van de door Vervoerder aangeboden (vervoers)diensten. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid berust bij Vervoerder, conform Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van KNV Taxi.
  2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming die voortvloeit uit oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen invloed heeft.

 

11) Privacy

   1. Ondernemer zal de privacy van Klant respecteren en zorgvuldig omgaan met de verkregen (persoons)gegevens. Dit met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
   2. Bij het boeken van de Rit geeft Klant akkoord op het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens aan Vervoerder.

 

12) Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Ondernemer verleende diensten rusten bij Ondernemer. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht is uitgesloten.
 2. De door Ondernemer verstrekte stukken aan Klant zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant. Het is klant niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken.
 3. Alle door Ondernemer geleverde informatie blijft eigendom van Ondernemer.
 4. Ondernemer behoudt zich het recht voor de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Klant aan derden wordt verstrekt.

13) Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Klant en Ondernemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Ondernemer.

14) Coronavirus

 1. Klant volgt betreffende het coronavirus de geldende hygiëne-protocollen van het KNV (Koninklijk Nederland Vervoer), welke zijn opgesteld in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 2. Klant verklaart zelf continu de meest recente versie van de hygiëne-protocollen van het KNV betreffende het coronavirus te raadplegen op de website van het KNV.
 3. Als Klant zich niet aan het meest recente protocol omtrent de corona-maatregelen houdt, is de Chauffeur gerechtigd de rit te weigeren. Klant heeft dan geen recht op restitutie.